Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /clients/000151.signa/sites/firmadlaludzi.pl/plugins/system/redj/redj.php on line 1495
CSR narzędzia i rozwiązania - Corporate Social Responsibility
Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

CSR narzędzia i rozwiązania

Istotnym zadaniem w dziedzinie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest równoważenie interesów ekonomicznych przedsiębiorców z problemami i potrzebami społeczeństwa w taki sposób, aby działały one na korzyść zarówno jednych, jak i drugich. Firma odpowiedzialna społecznie jest więc organizacją, która nie tylko nastawiona jest na zysk, ale też słucha ludzi ze swojego otoczenia (pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy i społeczności lokalnej), jest wrażliwa na ich potrzeby i reaguje na nie, gwarantując dobre stosunki i trwające przez dłuższy czas kontakty z tymi grupami ludzi.

Początki myślenia o odpowiedzialnym biznesie to wiek XVIII w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wówczas głównym sposobem realizowania zaangażowania społecznego była dobroczynność. Współczesny katalog działań CSR jest znacznie bogatszy o rozwiązania o charakterze biznesowym, a jednocześnie pro-społecznym. Według raportu Innowacje i CSR w MŚP - raport (źródło: www.odpowiedzialnybiznes.pl) kadra zarządzająca oraz osoby decyzyjne zatrudnione w polskich mikro, małych i średnich firmach, w większości nie znają pojęcia CSR (64 proc.). Jednak zapytane o konkretne działania związane z tym terminem, deklarują, że je podejmują. Problemem w tym przypadku może okazać się brak umiejętności powiązania korzyści, jakie niesie ze sobą CSR z konkretnymi aktywnościami. Ważne jest, aby CSR pokazywać w kontekście różnych rozwiązań możliwych do zastosowania w każdej firmie, zarówno dużej jak i mikro.

Działania podejmowane w ramach narzędzi CSR to m.in.:

  • Działania proekologiczne - prowadzące do zmniejszenia zużycia zasobów (woda, papier, energia, tonery) i sortowania odpadów. Tzw. ekoekonomia, ekobiuro to modny oraz oszczędny sposób prowadzenia biznesu. Niewielkie zmiany w zakresie zwyczajów związanych z drukowaniem dokumentów, wykorzystaniem źródeł światła może przynosić wymierne oszczędności dla firmy, a zarazem korzyści dla środowiska.
  • Programy dla pracowników - prowadzące do zwiększenia motywacji, zmniejszenia stresu, umożliwiające łączenie pracy i obowiązków związanych z opieką nad dziećmi lub starszymi osobami. Tutaj istnieje wiele przykładów rozwiązań np. umożliwienie pracy zdalnej, polityka prorodzinna, zasady współpracy i komunikowania się w firmie. Programy CSR mają na celu zmniejszenie negatywnych elementów stresowych np. poprzez inną organizacji pracy, biura.
  • Działania na rzecz lokalnej społeczności - na przykład finansowanie działań edukacyjnych, prozdrowotnych. Może to być zarówno duża akcja profilaktyki dentystycznej finansowana przez dużą firmę kosmetyczną jak również program cyklicznych lekcji dla dzieci o zadach dbania o zęby prowadzony przez lokalny gabinet stomatologiczny.
  • Kampanie społeczne - mające na celu zmianę postaw i zachowań społecznych.
  • Raporty społeczne - badania, raport opisujące bieżący stan zjawisk społecznych, często nowych, do tej pory nieopisanych.
  • Systemy zarządzania - działania prowadzące do: większej transparentności procesu zarządzania i włączania pracowników w proces decyzyjny, zarządzanie wiedzą w firmie, programy mentoringu - szkolenie dla młodych, motywacja dla starszych stażem pracowników.
  • Wolontariat pracowniczy - pracownicy firmy, przy pomocy pracodawcy działają dobrowolnie na rzecz wybranych podmiotów, najczęściej organizacji pozarządowych.
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw - na przykład procedury reklamacyjne, uczciwe praktyki operacyjne oraz inne narzędzia związane ze standardami współpracy z dostawcami i klientami.
  • Znakowanie produktów - obejmuje eko-znakowanie i znakowanie społeczne. Polega na informowaniu konsumenta o aspektach ekologicznych produktu (wpływie na środowisko, zdrowie) i społecznych. Znakowanie produktów wyróżnia je spośród dostępnych na rynku i umożliwia dokonywanie świadomych wyborów przez konsumentów.

Wartość dofinansowania: 8442,46 CHF